yandex
home {{this.$translate('menu.back')}}

{{this.$translate('contact-write-to-us')}}

logo-white

Regulamin Konkursu pt. “ŚCIANKA ZA MONETĘ”

Regulamin Konkursu pt. “ŚCIANKA ZA MONETĘ”

(dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu “ŚCIANKA ZA MONETĘ” (dalej również: „Konkurs”) i przydzielającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny jest Adsystem Sp. z o.o. (dalej: Adsystem) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Bielany Wrocławskie NIP 8942678597, wpisana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000614764 , kapitał zakładowy: 57500 zł. office@adsystem.pl, +48 672 672 000. (dalej również: Adsystem). (dalej również: „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w sieci Internet w ramach strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem URL adsystem.pl. 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.


§ 2. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, najciekawszego i najoryginalniejszego zdjęcia od Klienta adsystem sp. z o.o. na tle ścianki z kategorii VARIO, wedle subiektywnej decyzji Komisji Konkursowej po stronie Organizatora.

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i reklamy Organizatora i jego sklepu internetowgo.

3. Konkurs trwa od dnia 23.11.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które: w okresie trwania konkursu, prześlą na adres e-mail marketing@adsystem.pl zdjęcie pracowników/pracownika na tle ścianki z kategorii VARIO - zwani dalej również: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”. wraz z przesłaniem zdjęcia pracowników/pracownika na tle ścianki z kategorii VARIO zaakceptują niniejszy Regulamin Konkursu (akceptacja może nastąpić np. poprzez wpisanie w treści maila słów „akceptuję regulamin konkursu”), oraz przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Adsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Bielany Wrocławskie przy ul. Atramentowej 11 w celach: reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z prowadzoną przez Adsystem Sp. z o.o. działalnością.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ( w tym też członkowie organów Organizatora; współpracownicy Organizatora; inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.


§ 4. Zasady Konkursowe

1. Konkurs polega na przesłaniu do Organizatora na adres mailowy marketing@adsystem.pl pl zdjęcie pracowników/pracownika na tle ścianki z kategorii VARIO z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie, na zaakceptowaniu Regulaminu i udzieleniu Organizatorowi licencji na wykorzystywanie przesłanego zdjęcia.

2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe, w ramach tego Konkursu.

3. Organizator zastrzega, że nie weryfikuje zdjęć pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa jednocześnie wskazuje, że zabronione jest przesyłanie zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu, w szczególności: o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne).

4. Organizator zezwala na przesyłanie zdjęć reklamujących towary i usługi Organizatora oraz markę Organizatora.

5. Organizator zezwala na przesyłanie zdjęć na których znajduje się logo Klienta, tj. Uczestnika konkursu i materiały reklamujące jego markę na grafice zaprezentowanej na materiale ścianki z kategorii produktów VARIO. Jednocześnie Organizator podkreśla, że reklama znajdująca się na grafice ścianki z kategorii produktów VARIO na której zrobione będzie zdjęcie do Konkursu musi być zgodne z prawem reklamowym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Celem bieżącego informowania Uczestników o postępach, zmianach, etapach, nagrodach, terminach w Konkursie, Organizator może przekazywać Uczestnikom takie informacje i nie stanowią one informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 5. Wyłonienie zwycięzcy

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie miała na celu ocenienie przesłanych zdjęć, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród. Komisja będzie działała na podstawie Regulaminu.

2. Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze jednego Zwycięzcę, którego zdjęcie w ocenie Komisji Konkursowej będzie najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej pomysłowe oraz najlepiej oddające charakter Konkursu i jego tematykę. Komisja ma pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria oceny zdjęć, w tym również kryteria oparte na subiektywnych odczuciach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.

4. Nagrodą w Konkursie jest zakup wydruku na dowolną ściankę z kategorii VARIO za 1 zł (słownie: jeden złoty 0/100) znajdującą się w aktualnej ofercie Organizatora, dostępnej w sklepie internetowym www.adsystem.pl. Zwycięzca otrzyma nagrodę po wyłonieniu zwycięzcy. Zwycięzca może odebrać nagrodę w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku.

5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do otrzymania nagrody przysługujące zwycięzcy jest niezbywalne.

6. Po zakończeniu Konkursu, tj. po 10 grudnia 2022 r., Organizator ma dziesięć dni (tj. do 20 grudnia 2022 r. włącznie ) w celu poinformowania o zwycięstwie i ustalenia terminu i sposobu odbioru nagrody, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, na adres e-mail lub nr telefonu podany przez Uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu.


§ 6. Licencja

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie zdjęcia (zwane też w tym § 6 : Utworem), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że: a. przysługują mu prawa autorskie do każdego Utworu (zdjęcie), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej; b. przesłany Utwór nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Utworu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.

3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Utworu, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Utworu, według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Utworu do celów promocyjno-reklamowych tj. w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką, egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub w części– publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, w tym rozpowszechnianie w Internecie, prasie; wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych Organizatora: na ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie i innymi środkami technicznymi na potrzeby promocji i reklam; wprowadzanie Utworu w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Odpowiedzi w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; modyfikacji Utworu).

4. Korzystanie z Utworu na wymienionych wyżej polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie utworu przez Organizatora albo podmioty działające na jego zlecenie.

5. Uczestnik zobowiązuje się, że prawa o których mowa w ust. 2 nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.

6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Utworu objętego licencją autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego.

7. Niniejsza licencja (opisana w ust. 3) daje Organizatorowi prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

8. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 3 lat, a po upływie tego okresu zostaje przedłużona na czas nieoznaczony.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Utworu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do Utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Utworu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania, czy publikowania Utworu.


§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Adsystem Sp. z o.o. (dalej: Adsystem) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229449, NIP:8942678597, REGON: 9326605970000, kapitał zakładowy 57500 zł; e-mail: Tel: +48 672 672 000, office@adsystem.pl (dalej również: Organizator, Adsystem).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie konieczne do udziału w Konkursie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności“ dostępnej na stronie internetowej.


§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail : marketing@adsystem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od jego zakończenia ( wyłonienia zwycięzcy). Decyzja dotycząca wyniku reklamacji zostanie przesłana w takiej samej formie w jakiej została złożona.


§ 9. Postanowienia Końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 r. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.adsystem.pl/blog/ na stronie sklepu internetowego Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa przez sądy, organy itp.; zmiana sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej sklepu, a także za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego Uczestnik dokonał akceptacji Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w ramach strony internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Klient Adsystem - to podmiot fizyczny lub prawny, który od momentu powstania firmy Adsystem sp. z o.o. zrobił zakupy min. 1 raz (słownie: jeden raz).