yandex
home {{this.$translate('menu.back')}}

{{this.$translate('contact-write-to-us')}}

logo-white

Załóż konto i weź udział w promocji

Warunki promocji „Rabat - Rejestracja”

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji jest Adsystem Sp. z o.o. (dalej: Adsystem) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229449, NIP:8942678597, REGON: 9326605970000, kapitał zakładowy 57.500 zł; e-mail: Tel: +48 733 554 155, sales@adsystem.pl (dalej również: Organizator, Adsystem).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.adystem.pl dalej również: Sklep).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Adsystem rabat – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: Uczestnik). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które we wskazanym terminie zarejestrowały się w Sklepie Adsystem i zgodziły się na przesyłanie przez Adsystem informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) oraz przesłały na wskazany adres e-mail informacji o spełnieniu warunków i chęci wzięcia udziału w Promocji. W odpowiedzi Organizator w terminie do 7 dni roboczych od przesłania e-maila prześle Klientowi informację o przyznanym Rabacie.

II. Przedmiot i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszych warunkach, z rabatu obejmującego udzielenie Uczestnikowi zniżki na wybrane produkty oferowane w Sklepie Adsystem od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu w czasie trwania promocji (dalej również: Rabat). Załącznik do Warunków Promocji zawiera określenie produktów objętych Promocją. Promocja nie obejmuje zniżki na pozostałe produkty nie oznaczone jako objęte Promocją.

2. W Promocji można wziąć udział w dniach od 15 - 31 września 2021 r.(15-31.09.2021 r), z zastrzeżeniem punktu nr 12 poniżej.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki: 1). w terminie od 15 -31 września 2021 r.(15-31.09.2021 r) : a) zarejestrować się w Sklepie internetowym www.adystem.pl i zaakceptować Regulamin Sklepu, b) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Adsystem informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter), c) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Promocji, d) przesłać na adres sales@adsystem.pl informacji o chęci uczestniczenia w Promocji, 2). do dnia 19.11.2021r. dokonać zakupu Produktów objętych Promocją z uwzględnieniem Rabatu.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkty objęte Promocją, których chęć zakupu wyrazi Klient zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o wartość 10% regularnej ceny tego Produktu. Wykaz Produktów objętych Promocją znajduje się w załączniku. Organizator zastrzega, że przypadku Klientów będących agencjami reklamowymi Rabat może zostać zwiększony do 15 %.

7.Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości Rabatu). W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zwraca wszystkich zakupionych z wykorzystaniem kodu Produktów objętych Promocją, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość Rabatu.

9. W czasie trwania promocji, każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie skorzystać z tej Promocji jeżeli chociaż raz spełni warunki opisane w punkcie 4 , tzn. jeżeli Klient spełni warunki opisane w pkt 4 to we wskazanych terminach może kupić kolejne produkty objęte Promocją, jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie zapasów.

10. Przyznany przez Adsystem rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani inny ewentualny środek płatniczy.

11. Uczestnik Promocji dobrowolnie może skorzystać z Promocji przy zakupie w Sklepie lub nie.

12. Uczestnik promocji może dokonać zakupu produktów objętych promocją po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszych warunkach Promocji w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. (19.11.2021 r.). Organizator zastrzega jednak, że w Promocja może zakończyć się szybciej w razie wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sales@adsystem.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Adsystem Sp. z o.o. ul. Atramentowa 11, 55-040 Kobierzyce.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki promocji są dostępne pod adresem www.adsystem.pl/blog/zaloz-konto-promocja i wchodzą w życie od dnia 15 września 2021 r (15.09.2021r.).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny tj:

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania promocji,

b) zmiana sposobu przeprowadzania promocji ze względów technicznych;

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną

3. W przypadku dokonania zmiany w warunkach promocji, Organizator udostępni tekst jednolity warunków promocji poprzez jego publikację w Sklepie.

4. Zmiany warunków promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie.

Załącznik- Produkty objęte promocją

1. adFrame Quick Single 100x200 (jednostronny)

2. adFrame Quick Budget 100x250 (dwustronny)

3. adFrame Smart 100x200 (dwustronny)

4. adFrame Smart 300x250 (dwustronny)

5. adWall Vario Q Ring 6. adTribune Quick.